logotypy UE



Nr projektu:
  POWR.03.05.00-00-A034/19-00


Numer i nazwa Osi priorytetowej:
 III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Numer i nazwa Działania:
 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 853 248,40 PLN 
(Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 090 317,75 PLN)


GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.

OPIS PROJEKTU

mężczyźni na wózkach grają w koszykówkęProjekt przewiduje osiągnięcie przez Uniwersytet dostępności na poziomie MAXI oraz dodatkowo realizację innowacyjnych działań wykraczających poza tak zdefiniowany standard dostępności. W ramach projektu podjęte zostaną działania w każdym z 6 obszarów zdefiniowanych w standardach uczelni dostępnej. W ramach obszaru „struktura organizacyjna” oraz „procedury” zaplanowano odpowiednio zatrudnienie dodatkowego personelu oraz wypracowane procedur całej społeczności akademickiej. W obszarze „architektura” podjęte zostaną działania uzupełniające, dzięki którym Uczelnia zostanie w pełni przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach technologii wspierających zaplanowano realizację indywidualnych rozwiązań autorskich, m.in.: doposażenie pracownik tyfloinformatyki i logopedycznej, stworzenie multimedialnej nawigacji, mapy dostępności, opracowanie słownika sprawności językowej oraz zakupy oprogramowania wspierającego. Wsparcie edukacyjne – obejmuje m.in. zajęcia usprawniające, stworzenie systemu adaptacji materiałów dydaktycznych, czy też informatora z przysposobienia bibliotecznego. W obszarze szkoleń zrealizowanych zostanie szereg szkoleń/warsztatów skierowanych do studentów, kadry akademickiej, wizyty studyjne, studia podyplomowe.